← Strona główna Grupy PFR

Zapraszamy młodych artystów – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach projektu Rok Lema w CDT.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, dla której inspiracją jest wybrany cytat zaczerpnięty z utworów Stanisława Lema. Prace można zgłaszać w dwóch grupach wiekowych: dzieci (10- 14 lat) oraz młodzież (15-17 lat). Komisja Konkursowa przyzna po trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zgłaszania prac dzieci i wspólnego poznawania twórczości Stanisława Lema. Prace należy przesłać do 31 października.
 

Jak wziąć udział w Konkursie?

Aby zgłosić udział dziecka w Konkursie, prosimy rodziców lub opiekunów prawnych  o wypełnienie i przesłanie formularza. Należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy i dołączyć do niego skan pracy w formacie .pdf lub .jpg. Ważnym elementem każdego zgłoszenia będzie cytat, który stał się inspiracją dla młodego artysty do wykonania pracy.

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie może wziąć udział każda osoba niepełnoletnia w wieku 10-17 lat.

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej projektu.

Kto w imieniu niepełnoletniego może wysłać formularz?

Formularz wypełnia Rodzic lub Opiekun Prawny Uczestnika.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Do wypełnionego formularza należy dołączyć załącznik w postaci pliku zawierającego skan Pracy plastycznej lub zdjęcie Pracy plastycznej.

Jaką techniką należy wykonać pracę plastyczną?

Praca plastyczna powinna być przygotowana dowolną techniką z wyłączeniem technik audiowizualnych. Organizator, przede wszystkim dopuszcza możliwość przygotowania Pracy plastycznej przy wykorzystaniu bloków rysunkowych, kartonów, płótna, farb olejnych lub akrylowych, kredek, ołówków, węgla.

Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać do 31 października 2021 r.

Jakie są wymogi techniczne pracy?

Obowiązkowe wymogi techniczne oryginałów Prac plastycznych: format dowolny, nie mniejszy niż A3, orientacja pionowa lub pozioma.

Jakie są kategorie wiekowe uczestników?
  • Grupa wiekowa 10- 14 lat,
  • Grupa wiekowa 15-17 lat.
Ile zgłoszeń może złożyć 1 uczestnik?

Każdy uczestnik może złożyć 1 zgłoszenie.

Jakie są nagrody w konkursie?

Nagrodami w konkursie są tablety i roboty edukacyjne.

Czy będzie konieczne nadesłanie oryginałów prac?

Po ogłoszeniu wyników Konkursu Laureaci mogą zostać zobowiązani do nadesłania oryginałów Prac plastycznych w terminie wskazanym przez Organizatora. Koszt przesyłki pokrywa Laureat.

Jakie będą kryteria oceny zgłoszeń?

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z wymienionymi poniżej kryteriami:

  1. zgodność Pracy plastycznej z tematyką i celem Konkursu,
  2. poziom artystyczny Pracy plastycznej,
  3. innowacyjność i oryginalność Pracy plastycznej,
  4. interpretacja wybranego cytatu z twórczości Stanisława Lema,
  5. zgodność Pracy plastycznej z wymaganiami technicznymi.
W jaki sposób Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyłonieniu Laureatów?

Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie lub mailowo. Wyniki Konkursu zostaną również podane na stronie internetowej Fundacji oraz CDT.

Partnerzy

Patroni medialni