← Strona główna Grupy PFR

O Programie

Rozpoczynamy trzecią edycję programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA. W tym roku pula gratów to aż 500 000 złotych, które przeznaczymy na dofinansowanie projektów, dzięki którym dzieci i młodzież z małych miejscowości z całej Polski aktywnie i atrakcyjnie spędzą czas wakacji!

Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży. Dotychczas, pomogliśmy w realizacji ponad 150 projektów non-profit organizowanych w lokalnych społecznościach całej Polsce. 

W tym roku również zaprosiliśmy do udziału stowarzyszenia, świetlice, domy kultury, organizacje młodzieżowe i inne podmioty, które zrealizują swoje działania i mają niebanalne pomysły na ciekawy wypoczynek dla dzieci z mniejszych miast i terenów wiejskich. 100 projektów wspieramy grantami w wysokości do 5000 zł brutto.

Wspólnie zorganizujemy wartościowe wakacyjne aktywności dla najmłodszych.

Do kogo skierowany jest Program

Do udziału w Programie Wakacyjna AktywAKCJA zapraszamy szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

 Wszystkie wymienione podmioty zachęcamy do przysyłania wniosków z projektami, które:

 • są skierowane do dzieci i młodzieży z lokalnej społeczności, 
 • dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej, 
 • są bezpłatne dla uczestników.

 

Zapoznaj się z Regulaminem

 

Galeria zdjęć z wakacyjnych projektów

Zobacz zdjęcia z najciekawszych wakacyjnych inicjatyw

Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (1)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (2)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (3)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (4)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (5)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (6)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (7)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (8)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (9)
Wakacyjna AktywAKCJA_podsumowanie 2022 (11)
Wola Drzewiecka Aktywakcja1
Wola Drzewiecka aktywakcja2
Wola Drzewiecka aktywakcja3
Wola Drzewiecka aktywakcja4
AktywAKCJA-Wola-Drzewiecka
Synced Sequence.05_49_37_06.Still001
Wakacyjna AktywAKCJA_WĄPIELSK (4)
Wakacyjna AktywAKCJA_WĄPIELSK (1)
Wakacyjna AktywAKCJA_WĄPIELSK (3)
Wakacyjna AktywAKCJA_WĄPIELSK (5)
Wakacyjna AktywAKCJA_WĄPIELSK (6)
Wakacyjna AktywAKCJA_WĄPIELSK (7)
Wakacyjna AktywAKCJA_WĄPIELSK (8)
Wakacyjna AktywAKCJA_WĄPIELSK (9)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (1)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (2)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (3)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (4)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (5)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (6)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (7)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (8)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (9)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (10)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (11)
Wakacyjna AktywAKCJA_Nowy Dwór (12)

Aktualności

Najczęściej zadawane pytania

    

Temat pomocy

Kto jest organizatorem Programu Wakacyjna AktywAKCJA?

Organizatorem Programu jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.

Gdzie mogę znaleźć informacje o programie?

W jaki sposób mogę skontaktować się z Fundacją, w celu uzyskania informacji o Programie?

Kto może wziąć udział w Programie?

Do udziału w Programie Wakacyjna AktywAKCJA zapraszamy: szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Na jakie projekty można ubiegać się o grant?

Granty zostaną przyznane na realizację wybranych Projektów, które spełniają następujące kryteria:

 1. skierowane są do lokalnej społeczności; 
 2. dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2023; 
 3. mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone i realne koszty realizacji; 
 4. są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile wniosków w ramach Programu może złożyć jeden podmiot?

Każdy podmiot ubiegający się o Grant może złożyć nie więcej niż jeden Wniosek.

Jeden Wniosek może dotyczyć tylko jednego Projektu.

Jakie są przykładowe inicjatywy, na które można przeznaczyć grant?

Przykładowe inicjatywy, na które można przeznaczyć grant to:

 1. rajd rowerowy szlakiem historycznym/ geograficznym,
 2. półkolonie i obozy młodzieżowe,
 3. biegi/spacery w miejscach historycznych/rezerwatach przyrody,
 4. wydarzenia zacieśniające więzi międzypokoleniowe.

Czy działania, na które przeznaczony jest grant, można przeprowadzić w innym terminie (po zakończeniu wakacji)?

Grant należy przeznaczyć jedynie na organizację działań w trakcie przerwy wakacyjnej 2023 (tj. czerwiec-sierpień 2023 r.).

Jaka jest wysokość grantu?

Wnioski należy składać o granty o wartości do 5 000 zł brutto.

Jaka jest pula finansowa przeznaczona na granty?

Pula do wykorzystania przeznaczona na granty to 500 000 zł.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o grant?

W jakim terminie należy złożyć wniosek o grant?

Wniosek należy złożyć w terminie od 21.04.2023 - 8.05.2023 r.

Jakie są kryteria oceny formalnej?

Wnioski będą oceniane pod względem formalnym wg poniższych kryteriów:

 1. czy Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie;
 2. czy Wniosek został złożony przez uprawniony podmiot, który zgodnie z postanowieniami Regulaminu może być Wnioskodawcą;
 3. czy wypełnione są wszystkie obligatoryjne punkty Wniosku. 

Jakie są kryteria oceny merytorycznej?

 Jedynie wnioski, które spełniają kryteria formalne, będą przekazane do oceny merytorycznej.

W programie obowiązują następujące kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych projektów:

 1. kreatywność i pomysłowość Projektu;
 2. dopasowanie Projektu do potrzeb grup odbiorców wskazanych we Wniosku;

Dodatkowo punktowane będą inicjatywy:

 1. realizowane w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim;
 2. zawierające walor edukacyjny;
 3. projekt będzie realizowany w miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
   

Czy powstanie lista rankingowa Projektów?

Na podstawie punktacji przyznanej poszczególnym Wnioskom przez Komisję Programową powstanie lista rankingowa Projektów.

Granty zostaną przyznane na realizację Projektów, które otrzymają najwyższą punktację, stosownie do puli środków przeznaczonej do rozdysponowania w ramach Programu.

W jaki sposób Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu Grantu?

Organizator skontaktuje się wyłącznie z Wnioskodawcami, których Wnioski zostały zakwalifikowane przez Komisję Programową do uzyskania Grantu mailowo lub telefonicznie.

Czy można zrezygnować z udziału w projekcie lub zrezygnować z przyznanego grantu?

Tak. W przypadku, gdy dany Wnioskodawca zrezygnuje z przyznanego Grantu, w szczególności nie zawrze Umowy, bądź zostanie wykluczony z Projektu, Grant może zostać przekazany kolejnemu Wnioskodawcy z listy rankingowej.

Na jakiej podstawie zostanie wypłacony Grant?

Podstawą przekazania Grantu jest Umowa, zawierana w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Programu. Grant zostanie wypłacony na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany w Umowie.

Czy można wykorzystać Grant na inny cel niż wskazany w umowie?

Nie, Grantobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanego Grantu wyłącznie na cel wskazany w Umowie. Wykorzystanie Grantu w innym celu, niż określony w Umowie, jest niedopuszczalne i będzie uprawniało Organizatora do żądania zwrotu Grantu.

W jaki sposób następuje rozliczenie Grantu przez Grantobiorcę?

W terminie do 30.09.2023 r. Grantobiorca zobowiązany jest złożyć Organizatorowi sprawozdanie z realizacji Projektu, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, zawierające:

 1. podsumowanie Projektu w formie opisowej;
 2. rozliczenie wydatków poniesionych w ramach realizacji Projektu;
 3. oświadczenie Grantobiorcy w przedmiocie wydatkowania Grantu;
 4. dokumentację zdjęciową, obrazującą realizację i rezultaty Projektu (co najmniej 3 zdjęcia).  

W jakim przypadku Grantobiorca będzie zobowiązany do zwrotu przyznanego Grantu?

Organizator zobowiąże Grantobiorcę w Umowie do zwrotu przyznanego mu Grantu w całości lub odpowiedniej części oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku:

 1. niewykorzystania Grantu w czasie przeznaczonym na realizację Projektu;
 2. przeznaczenia Grantu na inny cel, niż określony w kosztorysie przedłożonym przez Grantobiorcę;
 3. rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy.

   

Patronat honorowy

Partner