← Strona główna Grupy PFR

O Konkursie

Konkurs Edukacja Jutra ma na celu promowanie najciekawszych pomysłów na lekcje online i stacjonarne. Pierwsza edycja Konkursu, która odbyła się w 2020 roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem − wpłynęło do nas ponad 120 zgłoszeń! Dlatego w 2021 przygotowaliśmy drugą edycję, do której zaprosiliśmy nauczycieli i edukatorów wszystkich przedmiotów szkolnych chętnych do zaprezentowania swoich autorskich lekcji inspirowanych twórczością Stanisława Lema.

Lista laureatów 2. edycji znajduje się tutaj. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody w Konkursie

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.

 

I miejsce

5 tys. zł

 

II miejsce

4 tys. zł

 

III miejsce

3 tys. zł

 

Aktualności

Dokumenty do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest Konkurs "Edukacja Jutra"?

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, wykonujących zawód nauczyciela lub edukatora.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować scenariusz na przeprowadzenie lekcji zgodnie z przedstawionym wzorem (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu) oraz nagrać trwający do 3 minut film zapowiadający lekcję na bazie przygotowanego scenariusza. Następnie trzeba wypełnić Formularz zamieszczony na stronie internetowej Fundacji PFR pod adresem i wysłać go wraz załącznikami. Zgłoszenia, które nie będą zawierały ww. elementów nie będą rozpatrywane.

W jaki sposób należy przesłać film zapowiadający lekcję na bazie przygotowanego scenariusza?

Nagrany przez Uczestnika film, trwający maksymalnie 3 minuty. Film ma zapowiadać lekcję, która zostanie przeprowadzona w oparciu o przygotowany Scenariusz. Film należy opublikować w serwisie YouTube na kanale Uczestnika Konkursu. Link do filmu należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym w wyznaczonym do tego miejscu. Film nie może zawierać wizerunku innych osób aniżeli Uczestnik Konkursu.

Do kiedy przyjmowanie są zgłoszenia do Konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 października 2021 r. do godz. 23:59:59.

Jak ma wyglądać scenariusz lekcji?

Scenariusz lekcji należy opracować na wzorze udostępnionym na stronie internetowej Konkursu pod adresem. Opis scenariusza nie powinien przekraczać 6 stron. Każdy uczestnik Konkursu może dołączyć dodatkowe materiały jako załączniki do scenariusza, np. prezentację.

Jakie dane trzeba podać w Formularzu Konkursowym?

W Formularzu Konkursowym należy podać obowiązkowo swoje imię i nazwisko, telefon, mail oraz tytuł scenariusza i przedmiot, którego dotyczy. Uczestnik może dodatkowo podać dane placówki, z którą jest związany oraz dodatkowe linki do materiałów edukacyjnych.

W jaki sposób dowiem się czy mój scenariusz został wybrany?

Z osobami, których scenariusze zostaną wybrane, Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo.

Jakie są kryteria wyboru najlepszych scenariuszy?

Scenariusze zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

a)    innowacyjność i oryginalność Scenariusza,
b)    zgodność z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej,
c)    merytoryczna poprawność treści Scenariusza,
d)    uzasadnienie nawiązania do twórczości Stanisława Lema,
e)    adekwatność treści Scenariusza do wieku dzieci lub młodzieży, do których jest adresowany,
f)    forma Scenariusza.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 października 2021 r.

Jakie są nagrody w Konkursie?

Nagrodami w Konkursie są:

a)    5 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął I miejsce w Konkursie,
b)    4 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął II miejsce w Konkursie,
c)    3 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął III miejsce w Konkursie.

Od ww. nagród Organizator potrąci 10% podatku dochodowego i przekaże go do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czy w Konkursie przewidziane są dodatkowe wyróżnienia?

Organizator może także wyróżnić wybrane scenariusze, przyznając dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Jakiego rodzaju formaty plików można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?

Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt, odt.

W przypadku pytań dotyczących Konkursu w jaki sposób mogę się skontaktować z Fundacją?

Partnerzy i Patroni