← Strona główna Grupy PFR

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju II Kadencji

Fundacja PFR
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju II Kadencji

Rada Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie
ogłasza:
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO
PREZESA ZARZĄDU 
FUNDACJI POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU II KADENCJI

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie („Fundacja”) II kadencji odbywa się w związku z upływającą I kadencją członków Zarządu Fundacji.
Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe (okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek), w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający, partner),
 3. korzystać z pełni praw publicznych,
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  (a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  (b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  (c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  (d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  (e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Fundacji.
 6. spełniać łącznie warunki, o których mowa w § 22 Statutu Fundacji dostępnym na stronie internetowej Fundacji pod adresem https://fundacjapfr.pl, w brzmieniu aktualnym na dzień ogłoszenia. 

Dodatkowymi atutami kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji będą:

 1. wykształcenie z kierunków nauk społecznych lub zarządzanie, w tym studia podyplomowe,
 2. doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu grantów i dotacji, w tym z UE,
 3. doświadczenie w zarządzaniu fundacjami,
 4. ogólna znajomość specyfiki Grupy kapitałowej PFR w oparciu o ogólnodostępne informacje opublikowane na stronach internetowych oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. minimum roczne doświadczenie w zasiadaniu w organach zarządczych organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego (w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych) lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów prawa,
 4. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS),
 6. oświadczenia kandydata o:
  (a)    zgodzie na powołanie w skład Zarządu Fundacji II kadencji i pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, 
  (b)    akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Fundacji, 
  (c)    korzystaniu z pełni praw publicznych,
  (d)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  (e)    niepełnieniu funkcji publicznych i niezajmowaniu stanowisk publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399),
  (f)    zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych w procesie rekrutacji, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie.” 
  (g)    zapoznaniu się i akceptacji “Obowiązku informacyjnego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Oświadczenia kandydata mogą zostać złożone wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wymagane jest umieszczenie podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na składanych oświadczeniach.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub kopiach. Dokumenty przekazane w kopiach muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Fundacji oryginałów lub notarialnie poświadczonych dokumentów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Fundacji dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie II kadencji” 

w terminie do godz. 17:00 dnia 23 czerwca 2021 roku, bezpośrednio w siedzibie Fundacji ul. Krucza 50, 00 – 025 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00 lub pocztą (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Fundacji) na ww. adres. 

Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. 

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odesłane bez otwierania koperty.

W związku z prowadzonym jednocześnie postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Fundacji II kadencji, w przypadku kandydowania jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Finansowych Fundacji, kandydat może złożyć jeden komplet dokumentów, przy czym fakt kandydowania na oba stanowiska powinien być wyraźnie wskazany w liście motywacyjnym.

Dla dochowania terminu wystarczające jest przesłanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@pfr.pl. Nie wyłącza to obowiązku złożenia pisemnych ofert, nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia od dnia przesłania oferty w wersji elektronicznej.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Fundacji w dniu 25 czerwca 2021 roku

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane przez członków Rady Fundacji w siedzibie Fundacji od dnia 28 czerwca 2021 roku, z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania. Rada Fundacji zastrzega możliwość przeprowadzenia poszczególnych lub wszystkich rozmów z kandydatami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o czym poinformuje kandydatów z odpowiednim wyprzedzeniem.

W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

W przypadku większej liczby zgłoszeń Rada Fundacji może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu (rozmowy kwalifikacyjnej) wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające z przesłanych zgłoszeń.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji oceniane będą w szczególności:
(a)    znajomość dotychczasowej działalności Fundacji oraz głównych obszarów jej aktywności w oparciu o ogólnodostępne informacje opublikowane na stronach internetowych oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
(b)    wiedza w zakresie pozyskiwania i rozliczania grantów i dotacji, w tym z UE,
(c)    wiedza w zakresie prawa pracy oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
(d)    znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych,
(e)    znajomość zasad związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
(f)    koncepcja rozwoju Fundacji na okres II kadencji.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przeprowadzić krótką prezentację swojego planu działania jako Prezes Zarządu, który będzie wpisywał się w realizację zadań Fundacji określonych w jej Statucie.

W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji przez kandydata wchodzącego dotychczas w skład Zarządu Fundacji, przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności tego kandydata za cały okres pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Fundacji.

Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą, na pisemny wniosek, zapoznać się w siedzibie Fundacji z następującymi dokumentami: (i) Statut Fundacji, (ii) Regulamin Zarządu Fundacji, (iii) Regulamin Rady Fundacji, (iv) sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2019, na pisemny wniosek kandydatów, złożony w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu zamieszczenia ogłoszenia, na stronie internetowej Fundacji pod adresem https://fundacjapfr.pl, w siedzibie Fundacji ul. Kruczej 50, 00 - 025 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00, tel. +48 532 457 850, e-mail: fundacja@pfr.pl.

Rada Fundacji - na piśmie na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata – powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji oraz wszystkie złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych za pokwitowaniem - w siedzibie Fundacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania Prezesa Zarządu Fundacji. Po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Fundacji, na wniosek kandydata, który nie został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

Fundacja nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Fundacji może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Uczestnicy projektu Pasjonaci Edukacji poznają metodologię STEAM
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju II Kadencji
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO