← Strona główna Grupy PFR

Edukacja Jutra

Zapraszamy do udziału w 3. Edycji konkursu na najlepsze scenariusze lekcji. Tematem przewodnim w tym roku jest CYBERBEZPIECZEŃSTWO.

Edukacja Jutra

Zapraszamy do udziału w 3. Edycji konkursu na najlepsze scenariusze lekcji. Tematem przewodnim w tym roku jest CYBERBEZPIECZEŃSTWO.


O Konkursie

Konkurs Edukacja Jutra ma na celu promowanie najciekawszych pomysłów na lekcje online i stacjonarne. Pierwsza edycja Konkursu, która odbyła się w 2020 roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem − wpłynęło do nas ponad 120 zgłoszeń! W 2021 przygotowaliśmy drugą edycję, do której zaprosiliśmy nauczycieli i edukatorów wszystkich przedmiotów szkolnych chętnych do zaprezentowania swoich autorskich lekcji inspirowanych twórczością Stanisława Lema. Kreatywność przesłanych scenariuszy zdaje się nie mieć granic, dlatego nasz Konkurs doczekał się już III edycji. 
W 2022 roku „Edukacja Jutra” pozostaje przy swoich pierwotnych założeniach – chcemy zbierać najciekawsze pomysły nauczycieli na lekcje, tym razem jednak tematem przewodnim staje się szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli „Cyberbezpieczni”.

    Zobacz listę laureatów

Nagrody w Konkursie

Na autorów najlepszych scenariuszy czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

 

I miejsce

5 tys. zł

 

II miejsce

4 tys. zł

 

III miejsce

3 tys. zł

 

Aktualności

Dokumenty do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest Konkurs "Edukacja Jutra"?

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, wykonujących zawód nauczyciela lub edukatora.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Konkursu oraz przygotować scenariusz na przeprowadzenie lekcji zgodnie z przedstawionym wzorem (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). Następnie trzeba  wypełnić Formularz zamieszczony na stronie internetowej Fundacji PFR pod adresem www.fundacjapfr.pl/edukacja_jutra i wysłać go wraz załącznikami. Zgłoszenia, które nie będą zawierały ww. elementów nie będą rozpatrywane.

Kiedy przyjmowanie są zgłoszenia do Konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są od 6 października do 7 listopada 2022 r. do godz. 23:59:59.

Jak ma wyglądać scenariusz lekcji?

Scenariusz lekcji należy opracować na wzorze udostępnionym na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.fundacjapfr.pl/edukacja_jutra. Opis scenariusza nie powinien przekraczać 6 stron. Każdy uczestnik Konkursu może dołączyć dodatkowe materiały jako  załączniki do scenariusza, np. prezentację.

Jakie dane trzeba podać w Formularzu Konkursowym?

W Formularzu Konkursowym należy podać obowiązkowo swoje imię i nazwisko, telefon, mail oraz tytuł scenariusza i przedmiot, którego dotyczy. Uczestnik powinien dodatkowo podać dane placówki, z którą jest związany oraz fakultatywnie linki do materiałów edukacyjnych (jeżeli potrzeba).

W jaki sposób dowiem się czy mój scenariusz został wybrany?

Z osobami, których scenariusze zostaną wybrane, Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo.

Jakie są kryteria wyboru najlepszych scenariuszy?

Scenariusze zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

a)    innowacyjność i oryginalność Scenariusza,
b)    zgodność z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej,
c)    merytoryczna poprawność treści Scenariusza,
d)    nawiązanie do tematyki cyberbezpieczeństwa (bezpiecznego korzystania z Internetu),
e)    adekwatność treści Scenariusza do wieku dzieci lub młodzieży, do których jest adresowany,
f)    forma Scenariusza.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do końca dnia 25 listopada 2022 r.

Jakie są nagrody w Konkursie?

Nagrodami w Konkursie są:

a)    5 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął I miejsce w Konkursie,
b)    4 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął II miejsce w Konkursie,
c)    3 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął III miejsce w Konkursie.

Od ww. nagród Organizator potrąci 10% podatku dochodowego i przekaże ją do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czy w Konkursie przewidziane są dodatkowe wyróżnienia?

Organizator może także wyróżnić wybrane scenariusze, przyznając dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Jakiego rodzaju formaty plików można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?

Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt, odt.

W przypadku pytań dotyczących Konkursu w jaki sposób mogę się skontaktować z Fundacją?

Partnerzy i Patroni