← Strona główna Grupy PFR

żarówka ikona O Programie

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju razem z zespołem Centralnego Domu Technologii przygotowała specjalny program stypendialny dla przyszłych nauczycieli oraz edukatorów. Poprzez program chcemy wspierać młodych zdolnych studentów, którzy swoją przyszłość wiążą nauczaniem dzieci i młodzieży, ale znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń wybierzemy 50 osób, które otrzymają stypendium. Każdy stypendysta programu otrzyma 3800 zł na pokrycie kosztów związanych z rozwojem kompetencji zawodowych.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane były do 31 marca.

 

Poprzez program stypendialny dla studentów chcemy umożliwić przyszłym nauczycielom dobry start i zmotywować do zwiększania swoich kompetencji w zakresie edukacji technologicznej, zachęcać do poznawania innowacyjnych rozwiązań i pokazywać, jak efektywnie można z nich korzystać w codziennej pracy z uczniami.

– mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR

 

ikona Kto może wziąć udział w Programie

Stypendium przeznaczone jest dla studentów III roku studiów dziennych uczelni publicznych, którzy:

 • wiążą swoją przyszłość z zawodem nauczyciela
 • są w trudnej sytuacji materialnej  
 • uzyskali średnią ocen wyników w nauce w roku akademickim 2019/2020 nie niższą niż 4.50
 • studiują na kierunkach wskazanych w Regulaminie Programu.

news ikona Aktualności

 

Dokumenty do pobrania

Najczęstsze pytania dotyczące Programu Stypendialnego

Do kogo skierowany jest Program Stypendialny "Pasjonaci Edukacji"?

Program Stypendialny jest kierowany do osób, które:

 • są studentami III roku studiów dziennych (stacjonarnych) I stopnia uczelni publicznych i studiują na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika nauczycielska, edukacja artystyczna i medialna, edukacja medialna i technologie informacyjne, oligofrenopedagogika, filologia polska, filologie obce, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka;
 • planują związać swoją karierę z zawodem nauczyciela – czyli wybrały na swoich studiach specjalizację nauczycielską;
 • uzyskały średnią ocen wyników w nauce w roku akademickim 2019/2020 nie niższą niż 4.50; 
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej: średniomiesięczny dochód netto na osobę w ich rodzinie nie przekroczył 1200 zł netto w roku podatkowym 2020.
Co należy zrobić, aby zgłosić się do udziału w Programie Stypendialnym?
Do kiedy przyjmowanie są zgłoszenia do udziału w Programie Stypendialnym?

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 r.

Jakie dane trzeba podać w Formularzu Zgłoszeniowym?

W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać obowiązkowo swoje imię i nazwisko, telefon, mail, nazwę uczelni, nazwę kierunku, rok i tryb studiów. Ponadto należy podać informację o średniej wyników w nauce w poprzednim roku akademickim, deklarację o średniomiesięcznym dochodzie na 1 os. w gospodarstwie domowy i informację o podejmowanych działaniach i aktywności podczas studiów (wolontariat, działalność społeczna, wybitne osiągnięcia w nauce). Do Formularza należy także załączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o dochodach, potwierdzenie statusu studenta, potwierdzenie wyników w nauce, potwierdzenie dodatkowych osiągnięć/ działalności.

Jakiego rodzaju formaty plików można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?

Do Formularza Zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt.

Jak uzyskać potwierdzenie statusu studenta?

Potwierdzenie takie najlepiej uzyskać w dziekanacie studiów.

Jak uzyskać potwierdzenie średniej ocen?

Potwierdzenie takie można uzyskać na uczelni. Akceptowana jest także kopia indeksu 
z wpisanymi ocenami z egzaminów i zaliczeń.

W jaki sposób wyliczyć dochód rodziny jeżeli rodzice są rolnikami?

Jeżeli rodzice są rolnikami, wówczas podstawą wyliczenia dochodu jest wielkość gospodarstwa rolnego. W urzędzie gminy należy dowiedzieć się jaki był średni dochód z hektara za ostatni rok podatkowy, na podstawie którego można wyliczyć średni miesięczny dochód na osobę.

Jakie są kryteria oceny kandydatów?

Kandydaci zostaną ocenieni wg poniższych kryteriów:

 1. Średniomiesięczny dochód na osobę w rodzinie:
  •  Poniżej 900 zł netto na osobę – 15 pkt
  •  900- 1000 zł netto na osobę – 10 pkt
  • 1001-1200 zł netto na osobę – 5 pkt
 2. Status studenta  kierunków matematyka, fizyka, chemia, informatyka – 5 pkt
 3. Średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2019/2020:
  • 4.50-4.69– 5 pkt
  • 4.70- 4.85 – 10 pkt
  • 4.86- 5.00 – 15 pkt
 4. Dodatkowa działalność podczas studiów: wolontariat, działania społeczne, aktywność studencka – 5 pkt 
 5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Kiedy zostaną ogłoszone wyniki naboru do Programu Stypendialnego?

Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 kwietnia 2021 r drogą mailową i/lub telefonicznie.

Ile osób otrzyma stypendium?

Stypendium finansowe otrzyma 50 osób.

Kiedy zostanie podpisana z Stypendystą umowa stypendialna?

Umowa stypendialna zostanie podpisana do 23 kwietnia 2021 r.

Jaka jest wysokość stypendium i na co należy je przeznaczyć?

Stypendysta otrzyma stypendium w wysokości 3800 zł.  

Kwotę należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z opłatą za udział w kursach i szkoleniach rozwijających umiejętności pedagogiczne, kompetencje miękkie i twarde bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów edukacyjnych.

 Do 20 % całkowitej kwoty przyznanego stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z najmem/ utrzymaniem mieszkania/ akademika/ zakwaterowania lub kosztów podróży na uczelnię.

W jakim terminie należy wykorzystać przyznane Stypendium?

Program Stypendialny trwa od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r. Co oznacza, że kwotę stypendium można przeznaczyć na pokrycie kursów, szkoleń lub materiałów edukacyjnych, które zostały zakupione w tym czasie.

Czy w trakcie trwania Programu Stypendysta będzie zobowiązany do udziału w specjalnych wydarzeniach?

Tak, Stypendysta będzie zobligowany do udziału przynajmniej w jednym warsztacie/szkoleniu organizowanym przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju w Centralnym Domu Technologii lub online i do udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Fundację dla Uczestników Programu tj: w warsztatach dotyczących metodologii STEAM i w warsztatach z edukacji technologicznej. Terminy zajęć zostaną przekazane uczestnikom drogą mailową.

W jaki sposób i do kiedy należy rozliczyć Stypendium?

Stypendium należy rozliczyć do 30 września 2021 r. 

Aby rozliczyć stypendium należy przesyłać na adres mailowy pasjonaci@fundacja.pfr.pl sprawozdanie z realizacji stypendium (druk do pobrania na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapfr.pl/pasjonaci_edukacji) wraz z załączonymi kserokopiami rachunków i faktur potwierdzającymi poniesiony wydatek.

Partner Projektu

ikona ręce Patroni Medialni

Warunki RODO

Warunki RODO