← Strona główna Grupy PFR

O Programie

Pasjonaci Edukacji to autorski program stypendialny Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju przygotowany z myślą o przyszłych nauczycielach oraz edukatorach. Poprzez program chcemy wspierać młodych zdolnych studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z nauczaniem dzieci i młodzieży, ale znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej. Nasz program ma ich wesprzeć i pomóc im w realizacji planów!

Nasi Stypendyści to studenci uczelni publicznych i niepublicznych, którzy przysłali swoje zgłoszenia i spełniają warunki przystąpienia do Programu. Każdy z nich otrzymuje 3800 zł na pokrycie kosztów związanych z rozwojem swoich kompetencji zawodowych oraz możliwość udziału w warsztatach kompetencyjnych organizowanych przez doświadczonych edukatorów Centralnego Domu Technologii.

Obecnie trwa już druga edycja Programu.

Kto może zostać stypendystą?

Udział w Programie Stypendialnym mogą wziąć osoby, które:

 • posiadają status studenta studiów dziennych (stacjonarnych) I lub II stopnia uczelni publicznych i prywatnych;
 • ukończyły pierwszy rok studiów I stopnia uczelni publicznych i prywatnych;
 • planują związać swoją karierę z zawodem nauczyciela – studiują kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela lub wybrali specjalizację nauczycielską;
 • uzyskały średnią ocen wyników w nauce w roku akademickim 2020/21 nie niższą niż 4.50;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - ich średnio miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczył 2200 zł netto w roku podatkowym 2020.

Jak dołączyć do programu?

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Załącz wszystkie oświadczenia

Wyślij swoje zgłoszenie przed 15.10

Czekaj na informację od komisji stypendialnej

Dokumenty do pobrania

Najczęstsze pytania dotyczące Programu Stypendialnego

Do kogo skierowany jest Program Stypendialny "Pasjonaci Edukacji"?

Program Stypendialny kierowany jest do studentów studiów dziennych (stacjonarnych) uczelni publicznych i prywatnych studiujących na kierunkach przygotowujących do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.
Udział w Programie Stypendialnym mogą wziąć osoby, które:

 • posiadają status studenta studiów dziennych (stacjonarnych) I lub II stopnia uczelni publicznych i prywatnych: 
 • ukończyli pierwszy rok studiów I stopnia uczelni publicznych i prywatnych;
 • planują związać swoją karierę z zawodem nauczyciela – studiują kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela lub wybrali specjalizację nauczycielską)
 • uzyskały średnią ocen wyników w nauce w roku akademickim 2020/2021 nie niższą niż 4.50;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej: średnio miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczył 2200 zł netto w roku podatkowym 2020.
Co należy zrobić, aby zgłosić się do udziału w Programie Stypendialnym?

Aby wziąć udział w Programie Stypendialnym należy zapoznać się z Regulaminem Programu Stypendialnego oraz wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej programu pod adresem fundacjapfr.pl/pasjonaci_edukacji.

Do kiedy przyjmowanie są zgłoszenia do udziału w Programie Stypendialnym?

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2021 r.

Jakie dane trzeba podać w Formularzu Zgłoszeniowym?

W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać obowiązkowo swoje imię i nazwisko, telefon, mail, nazwę uczelni, nazwę kierunku, rok i tryb studiów. Ponadto należy podać informację o średniej wyników w nauce w poprzednim roku akademickim, deklarację o średniomiesięcznym dochodzie na 1 os. w gospodarstwie domowy i informację o podejmowanych działaniach i aktywności podczas studiów (wolontariat, działalność społeczna, wybitne osiągnięcia w nauce). Do Formularza należy także załączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o dochodach, potwierdzenie statusu studenta, potwierdzenie wyników w nauce, potwierdzenie dodatkowych osiągnięć/ działalności.

Jakiego rodzaju formaty plików można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?

Do Formularza Zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt.

Jak uzyskać potwierdzenie statusu studenta?

Potwierdzenie takie najlepiej uzyskać w dziekanacie studiów.

Jak uzyskać potwierdzenie średniej ocen?

Potwierdzenie takie można uzyskać na uczelni. Akceptowana jest także kopia indeksu 
z wpisanymi ocenami z egzaminów i zaliczeń.

W jaki sposób wyliczyć dochód rodziny jeżeli rodzice są rolnikami?

Wówczas podstawą wyliczenia dochodu jest wielkość gospodarstwa rolnego. W urzędzie gminy należy dowiedzieć się jaki był średni dochód z hektara za ostatni rok podatkowy, na podstawie którego można wyliczyć średni miesięczny dochód na osobę.

Jakie są kryteria oceny kandydatów?

Kandydaci zostaną ocenieni wg poniższych kryteriów:

 1. Średniomiesięczny dochód na osobę w rodzinie:
  • Poniżej 1500 zł netto na osobę – 15 pkt
  • 1500- 1900  zł netto na osobę – 10 pkt
  • 1901-2200  zł netto na osobę – 5 pkt
 2. Status studenta  kierunków matematyka, fizyka, chemia, informatyka – 5 pkt
 3. Średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2020/2021:
  • 4.50 - 4.69 – 5 pkt
  • 4.70 - 4.85 – 10 pkt
  • 4.86 - 5.00 – 15 pkt
 4. Dodatkowa działalność podczas studiów: wolontariat, działania społeczne, aktywność studencka – 5 pkt 
 5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Kiedy zostaną ogłoszone wyniki naboru do Programu Stypendialnego?

Ogłoszenie wyników nastąpi do 2 listopada 2021 r drogą mailową i/lub telefonicznie.

Ile osób otrzyma stypendium?

Stypendium finansowe otrzyma 50 osób.

Kiedy zostanie podpisana z Stypendystą umowa stypendialna?

Umowa stypendialna zostanie podpisana do 2 listopada 2021 r.

Jaka jest wysokość stypendium i na co należy je przeznaczyć?

Stypendysta otrzyma stypendium w wysokości 3800 zł.  

Kwotę należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z opłatą za udział w kursach i szkoleniach rozwijających umiejętności pedagogiczne, kompetencje miękkie i twarde bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów edukacyjnych.

 Do 20% całkowitej kwoty przyznanego stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z najmem/ utrzymaniem mieszkania/ akademika/ zakwaterowania lub kosztów podróży na uczelnię.

W jakim terminie należy wykorzystać przyznane Stypendium?

Program Stypendialny trwa od 01.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Co oznacza, że kwotę stypendium można przeznaczyć na pokrycie kursów, szkoleń lub materiałów edukacyjnych, które zostały zakupione w tym czasie.

Czy w trakcie trwania Programu Stypendysta będzie zobowiązany do udziału w specjalnych wydarzeniach?

Tak, Stypendysta będzie zobligowany do udziału przynajmniej w jednym warsztacie/szkoleniu organizowanym przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju w Centralnym Domu Technologii lub online i do udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Fundację dla Uczestników Programu tj: w warsztatach dotyczących metodologii STEAM i w warsztatach z edukacji technologicznej. Terminy zajęć zostaną przekazane uczestnikom drogą mailową.

W jaki sposób i do kiedy należy rozliczyć Stypendium?

Stypendium należy rozliczyć do 15 grudnia 2021 r. 

Aby rozliczyć stypendium należy przesyłać na adres mailowy [email protected] sprawozdanie z realizacji stypendium (druk do pobrania na stronie internetowej Fundacji) wraz z załączonymi kserokopiami rachunków i faktur potwierdzającymi poniesiony wydatek.

Aktualności

Partner

Patroni medialni