← Strona główna Grupy PFR

                    Rozdział I . Postanowienia Ogólne.

 

                                                                               § 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez: Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – […], z kancelarii notarialnej w Warszawie, z numerem repertorium  …../2018 z dnia […] stycznia 2018. 
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40) oraz postanowień niniejszego Statutu, zwanego dalej „Statutem”

                                                                               § 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie  niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

                                                                                § 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.


                                                                                § 4

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

                                                                               § 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

                    Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

 

                                                                               § 6

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

 1. wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski oraz polskich przedsiębiorstw;
 2. szerzenia najlepszych praktyk z zakresu przedsiębiorczości;
 3. budowy lokalnego partnerstwa między środowiskiem przedsiębiorców, a instytucjami publicznymi, społecznymi i organizacjami pozarządowymi;
 4. rozwoju w wymiarze lokalnym, w szczególności w obszarze przedsiębiorczości społecznej i poprawy jakości życia lokalnych społeczności;
 5. wsparcia rozwoju i promowania nowych trendów w wymiarze społeczno – gospodarczym;
 6. wychodzenia naprzeciw wyzwaniom związanym z przemianami gospodarki, zmianami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa, zmianami na rynku pracy;
 7. rozwoju nowoczesnej infrastruktury i przestrzeni miejskiej;
 8. ochrony środowiska naturalnego oraz ekologii;
 9. krzewienia badań nad polską gospodarką, analizy gospodarczej wspierającej zrównoważony rozwój;
 10. promowania publicystyki dotyczącej polskiej gospodarki i myśli ekonomicznej oraz najlepszych praktyk w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego;
 11. edukacji i nauki, w tym mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promującej szczególnie uzdolnioną młodzież i dzieci, a także mającej na celu promowanie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości;
 12. rozwoju infrastruktury i inicjatyw dla szkolnictwa;
 13. prowadzenia programów stażowych;
 14. edukacji i szkolenia przyszłych kadr menedżerskich, kształcenia i promocji m.in. w obszarze venture capital i private equity;
 15. wspierania rozwoju innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej;
 16. wspierania rozwoju kompletnego ekosystemu finansowania i know-how dla innowacji w Polsce;
 17. promocji patriotyzmu gospodarczego;
 18. promocji Polski wśród Polaków zamieszkujących za granicą w celu zachęcenia do powrotu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju;
 19. wsparcia dla organizacji pozarządowych i działalności społecznej;
 20. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy charytatywnej kierowanej w szczególności do dzieci, młodzieży, osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem;
 21. rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
   

                                                                               §7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. zawieranie umów partnerstwa oraz finansowanie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji;
 2. prowadzenie i partnerstwo w programach edukacyjnych i stażowych;
 3. działalność informacyjną i promocyjną w mediach elektronicznych, drukowanych, radiu, telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych i nowoczesnych kanałów komunikacji i narzędzi promocji;
 4. zakładanie i wspieranie lokalnych stowarzyszeń i think-tanków;
 5. organizowanie bezpłatnych i odpłatnych spotkań, konferencji, szkoleń i eventów;
 6. prowadzoną samodzielnie oraz wspólnie z innymi podmiotami działalność badawczą, analityczną, wydawniczą i wystawienniczą;
 7. zakup infrastruktury na cele działalności edukacyjnej i badawczo-rozwojowej;
 8. współpracę i wspieranie instytucji charytatywnych, udzielanie dotacji oraz innych środków pomocy fundacjom, instytucjom charytatywnym, placówkom opiekuńczym oraz osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 9. prowadzenie i wspieranie zbiórek publicznych;
 10. prowadzenie oraz wspieranie organizacji programów edukacyjnych i stażowych;
 11. przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form wspierania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami, pochodzących z niezamożnych środowisk lub też wybitnie uzdolnionych, osób zagrożonych wykluczeniem, a także na rzecz przedstawicieli środowisk, sektorów i branż kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki;
 12. prowadzenie i wspieranie programów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, finansowanie edukacji, ustanawianie stypendiów i nagród, zakup pomocy szkolnych i naukowych;
 13. organizowanie zbiórek pieniężnych, w tym crowdfundingu, zbiórek rzeczowych oraz aukcji,
 14. wspieranie działalności placówek naukowych;
 15. prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej;
 16. wspieranie instytucji i przedsięwzięć prowadzących działalność związaną z ochroną środowiska naturalnego oraz rozwojem nowoczesnej infrastruktury i przestrzeni miejskiej;
 17. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i inicjatyw kulturalnych mających na celu rozszerzenie dostępu społeczeństwa do dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz ich ochronę.
   

                    Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

 

                                                                               § 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych przyznany Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie (w tym środki finansowe, nieruchomości, ruchomości) nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
   

                                                                               § 9

      1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

          a)    darowizn, spadków, zapisów,
          b)    dotacji i subwencji,
          c)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
          d)    crowdfundingu,
          e)    dochodów z majątku Fundacji,
          f)    odsetek od środków pieniężnych,
          g)    udziałów w zyskach osób prawnych,
          h)    grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
          i)    sprzedaży uczestnictwa w programach edukacyjnych, konferencjach, eventach, 
          j)    działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

       2. Całość dochodów Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji, z zastrzeżeniem § 13 Statutu.

       3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

       4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość wg zasad obowiązujących osoby prawne.
 

                                                                               § 10

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób z którymi członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („ osoby bliskie”).
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na szczególnych zasadach tj. innych niż stosowane do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
   

                                                                                § 11

 1. Środki finansowe wchodzące w skład majątku Fundacji mogą być gromadzone m.in. na rachunkach oraz lokatach bankowych, lokowane w obligacjach, akcjach, udziałach oraz innych instrumentach finansowych, jak również w nieruchomościach, a także ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym w szczególności fundusze celowe.
   

                    Rozdział IV: Działalność gospodarcza Fundacji

 

                                                                                §12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 1. 58.11.Z - Wydawanie książek;
 2. 58.13.Z - Wydawanie gazet;
 3. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 4. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
 5. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 6. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 7. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 8. 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
 9. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 10. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 11. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 12. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 13. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 14. 73.1 - Reklama;
 15. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
 16. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 17. 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 18. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 19. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 20. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 21. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 22. 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji;
 23. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
 24. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 25. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
 26. 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
 27. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

                                                                               §13

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przez Zarząd środki z:

 1. Funduszu założycielskiego w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
 2. odsetek od Funduszu Założycielskiego,
 3. darowizn, spadków, zapisów - chyba, że darczyńca lub spadkodawca postanowił inaczej,
 4. dochodów z działalności gospodarczej w wysokości określonej przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

                                                                               §14

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów.
 2. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez Zarząd.

 

                    Rozdział IV. Władze Fundacji.

 

                                                                               §15

       1. Władzami Fundacji są:

          a)       Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,

          b)       Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

          c)        Zgromadzenie Fundatorów.

 

                                        Rada Fundacji

 

                                                                               § 16

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. 
 3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 4. Członków Rady Fundacji w tym Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów. 
 5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady.
 6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje czynności zastrzeżone dla Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności. 
 7. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z pełnieniem funkcji członka Zarządu Fundacji.
 8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, jak również osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, przysługuje im jednak zwrot poniesionych, uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji. 
 10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

          a)    odwołania przez Zgromadzenie  Fundatorów,
          b)    upływu okresu kadencji,
          c)    pozbawienie praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub utraty zdolności do czynności prawnych,
          d)    pisemnej rezygnacji z funkcji członka Rady Fundacji,
          e)    śmierci członka Rady Fundacji.

 

                                                                               §17

Do zadań Rady Fundacji należy:

          a)    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
          b)    nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
          c)    zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania finansowego Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
          d)    uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji,
          e)    zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
          f)    wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, w tym we wszystkich sprawach kierowanych przez Zarząd do Zgromadzenia Fundatorów. 
          g)    występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
          h)    wyrażanie zgody na świadczenie pomocy finansowej, której wartość na rzecz jednego podmiotu przekracza 50.000,00 zł przez okres kolejnych 12 miesięcy,
          i)    wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji.

 

                                                                                § 18

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Rady jest ważne jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Fundatorów.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos.
 6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Za miejsce posiedzenia przeprowadzanego telefonicznie lub w formie wideokonferencji uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 8. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
 9. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 10. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
   

                                                                               § 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :

          a)    żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 
          b)    żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

                                                                               § 20

Rada Fundacji działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

 

                                        Zarząd.

 

                                                            § 21

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na trzyletnią kadencję.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

          a)    odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów,
          b)    upływu okresu kadencji,
          c)    pozbawienia praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
          d)    pisemnej rezygnacji z funkcji członka Zarządu, 
          e)    śmierci członka Zarządu.  

 

                                                                               § 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Fundacji.
 3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni swojej funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 4. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu trwania kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołanego członka Zarządu upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
   

                                                                                § 23

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

          a)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
          b)    realizowanie celów statutowych Fundacji,
          c)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
          d)    sporządzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 
          e)    sporządzanie budżetu,
          f)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
          g)    sporządzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, 
          h)    zatrudnianie pracowników i ustalanie im wynagrodzenia,
          i)    przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji i innych nieodpłatnych przysporzeń, 
          j)    występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia lub likwidacji Fundacji,
          k)    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych na mocy niniejszego Statutu do kompetencji innych organów,
          l)    nadawanie honorowego tytułu dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie  Fundatorów.

 

                                                                                § 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeśli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli nic innego nie wynika ze Statutu, dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów oddanych za uchwałą, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 6. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub w formie wideokonferencji uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 7. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół.
 8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 9. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

                                                                               § 25

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania, w zakresie czynności zwykłego Zarządu.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
   

                                        Zgromadzenie Fundatorów.

 

                                                                                § 26

 1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy – tj. Założyciel Fundacji.
   

 

                                                                               §27

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą m.in.:

 1. ustalenie i zmiana Statutu,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz przyjmowanie rezygnacjiz członkostwa w Radzie Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji,
 4. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
 5. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
 6. powoływanie likwidatora Fundacji,
 7. wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji,
 8. ustalanie głównych celów działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
 9. wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
 10. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 11. podpisywanie Umów z członkami Zarządu,
   

                                                                               § 28

Zgromadzenie Fundatorów wybiera Przewodniczącego spośród członków Zgromadzenia Fundatorów.

 

                                                                               § 29

       1. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej raz do roku.

       2. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów jest ważne, jeśli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

       3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż 2/3 członków Zgromadzenia Fundatorów.

       4. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów w sprawach:

          a)    przyjęcia i zmiany statutu Fundacji,
          b)    likwidacji Fundacji 
          c)    połączenia z inną fundacją, 
zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zgromadzenia Fundatorów. 

       5. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia.
       6. Z posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów sporządza się protokół.
       7. W posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów osoby.


 

                                        Rozdział V. Zmiana Statutu

 

                                                                               §30

Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.

 

  

                                        Rozdział VI. Połączenie Fundacji.

 

                                                                                § 31

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, które udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy w przedmiocie połączenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
   

                                                                                § 32

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.
 3. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
 4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji mogą zostać przekazane mocą decyzji Zgromadzenia Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o celach zbliżonych do celów działania Fundacji.
   

 

                                        Rozdział VII. Wejście w życie statutu

 

                                                                                § 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warunki RODO

Warunki RODO